Yayın Yönergesi

 

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ YAYIN YÖNERGESİ

AMAÇ VE KAPSAM
Madde 1-Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Yasasının 14.maddesi ve bu kapsamda düzenlenen "Üniversiteler Yayın Yönetmeliği"nin 20.02.1999 tarih ve 23617 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan son değişiklikleri ve 22.10.1984 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan "Üniversitelerde ders aracı olarak kullanılan kitaplar, teksirler ve yardımcı ders kitapları dışındaki yayınlarla ilgili Yönetmelik" çerçevesinde, bu yönergenin 4. Maddesinde tanımlanan ve "SDÜ Yayınları"na standart getirilmesini ve basımı ile ilgili esasları düzenler.


Madde 2- Süleyman Demirel Üniversitesi ile bağlı birimlerinde ders kitapları, ders notları ve yardımcı ders kitaplarının yayınlanmasında ve Yayın Komisyonu'nun çalışmalarında bu yönergede belirtilen esaslar uygulanır.


ÜNİVERSİTE YAYIN KOMİSYONU
Madde 3- Bir Rektör Yardımcısının başkanlığında, Üniversite Yönetim Kurulunun kendi üyeleri arasından seçilen iki öğretim üyesinden oluşur. Seçilen üyelerin görev süreleri, yönetim kurulu üyeliklerinin süresiyle sınırlıdır. Üniversite Yayın Komisyonu, üniversitenin tüm yayın etkinliklerini planlayıp düzenler ve Üniversiteler Yayın Yönetmeliği'nde kendisine verilen görevleri yerine getirir. Yayın Komisyonu kararları Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir.


Madde 4- SDÜ Yayın Organizasyon Şeması Ek-1 de verilmiştir.


GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 5-  Yayın Komisyonu bu yönergeye göre:

 • Yayınlarla ilgili gerekli planlama çalışmalarını yapar.
 • Basıma hazır olarak gelen eserleri inceleyerek nitelik ve eğitim-öğretim ihtiyaçları yönünden yayına uygun olup olmadığına karar verir.
 • Eserlerin bu yönergede belirtilen gruplardan hangisine girdiğini saptar, basım sırası baskı adedi ve basılma şekli hakkında karar verir.
 • Basılan eserlerin maliyet hesabı ve satış fiyatlarını belirler.
 • Üniversiteler Yayın Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca telif haklarını hesaplar ve ödeme şeklini belirler.
 • Kitap satışı yapan kuruluşlara satılacak kitapların indirim oranlarını belirler.
 • Basılan eserlerin Yönetmelikte belirlenen kurum ve kuruluşlara dağıtımını yapar ve yaptırır.
 • Yayın komisyonu bu maddede belirtilen işlemlerin bir kısmını, yayın koordinatörlüğüne yaptırabilir.

YAYIN TANIMLAMALARI
Madde 6- Yayınlar öncelik sırasına göre aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:

 • Birinci Grup Yayınlar: Ders aracı olarak kullanılan kitaplar ve yardımcı ders kitaplarıdır. Burada üç kategori kitap söz konusudur.

a.1/ Ders kitapları: Üniversitenin çeşitli birimlerinin eğitim-öğretim programlarında yer alan dersler için hazırlanmış yayınlardır. Bu kitapların adları, genel olarak ilişkili oldukları derslerin adlarıyla örtüşmelidir.
a.2/ Yardımcı ders kitapları:  Eğitim-öğretim programlarında yer alan derslerde kullanılmaya uygun, eğitim amacıyla hazırlanmış ve esas olarak literatürde mevcut bilgilerin aktarımını amaçlayan kitaplardır.
a.3/ Yardımcı kaynak kitaplar:  Bunlar belirli bir dersin ilgili olduğu bilim dalı ya da akademik alanda yapılan araştırma niteliğindeki kitaplardır.
b) İkinci Grup Yayınlar: Bilimsel araştırma ve incelemeleri yansıtan dergi ya da periyodik yayınlardır. 
c) Üçüncü Grup Yayınlar: Kongre, sempozyum, çalıştay, panel türündeki bilimsel toplantıların bildirilerini içeren yayınlardır.

 • Dördüncü Grup Yayınlar: Toplumu ve üniversite kamuoyunu çeşitli konularda bilgilendirmek amacıyla hazırlanan akademik nitelikteki kitap, kitapçık, broşür ve benzeri yayınlardır.

YAYIN ÖNERİLERİNİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASI
Madde 7- Birinci grup yayınlara ilişkin esaslar:

 • Kurumlarda yapılan eğitim öğretim programları esas alınmak suretiyle öğrencilerin bu gruba giren yayınlara ilişkin ihtiyacını karşılamak esastır. Bölümlere/Anabilim dallarına bu ihtiyacın ne şekilde karşılandığı ve karşılanacağı sorularak, bölüm/anabilim dalı bazında ders kitabı ihtiyacı varsa, bu ihtiyacın karşılanmasının programlanması önerilir.
 • Çeviri eserlerde telif yasası gereğince yazardan ya da yayın hakkına sahip kişi ve kurumdan yazılı yayım izni alınması ve bu izin belgesinin başvuru evraklarına eklenmesi gereklidir.
 • Editörlü kitaplarda, basım ve dağıtım sırasındaki tüm ilişkiler editörlerle yürütülür. Kitabın sorumluluğu editörlerdedir. Ancak editör veya editörlerin, kitabın bölüm yazarlarından vekâlet ve yetkilerini kabul eden imzalı birer belge alması zorunludur.
 • Yayın önerileri, Üniversiteler Yayın Yönetmeliği'nin 6. maddesi çerçevesinde, ilgili bölüm/anabilim dalı başkanlığı kanalıyla bağlı bulunduğu Dekanlığa / Müdürlüğe önerilir. Yayın komitesinin olumlu görüş bildirdiği, dekanlıklar ve müdürlükler tarafından uygun bulunan yayınlar, Üniversite Yayın Koordinatörlüğü tarafından değerlendirildikten sonra Üniversite Yayın Komisyonuna iletilir.
 • Üniversite Yayın Komisyonu, birinci grup yayınlar çerçevesinde yayınlanmak üzere kendisine iletilen yayınların önerildikleri kategoriye (a1, a2 veya a3) uygunlukları ve eğitim-öğretim amacıyla kullanılıp kullanılamayacakları konusunda, bir başka üniversite veya araştırma kurumundan, bir veya daha fazla sayıda hakemden görüş isteyebilir. Komisyon, hakemlerin değerlendirmelerini de dikkate alarak yayın önerisini ret / kabul eder veya düzeltme ister.
 • Ders ve yardımcı ders kitapları, bu yönerge hükümlerine göre hazırlanan SDÜ Ders Kitapları Ve Yardımcı Ders Kitapları Yazım Kılavuzunda belirtilen esaslara göre düzenlenir.

Madde 8- İkinci grup yayınlara ilişkin esaslar:

 • Bilimsel faaliyetleri yansıtan dergi türünden eserler için bir "Dergi Editörü Kurulu" ve bu kurulun sorumlusu oluşturulur.
 • Üniversitemiz birimleri tarafından hazırlanan dergiler hakemli olmak zorundadır. Bu sebeple;
 • Her dergi için hakem kurulu oluşturulması,
 • Denetimden geçen her dergi için Dergi Hakem Kurulu Raporu hazırlanarak onaylanması,
 • Türkçe yayınlanan dergilerde hakem listesinin Üniversitemiz içinden ve diğer Türk Üniversitelerindeki üyelerden oluşturulması, yabancı dilde yayınlanan dergilerin hakem listesinde yurt dışından üyelerin de bulunması,
 • Yayına kabul edilen ve basılması için gönderilen makalelerin ekinde hakem raporlarının bulunması gereklidir.

Madde 9- Üçüncü grup yayınlara ilişkin esaslar:

 • Bilimsel toplantının gerçekleştiği tarihten en geç altı ay sonra ilgili toplantının düzenleme kurulunca yayımlanması istenen tutanaklar veya bildiriler yayıma hazır olarak birim yayın komitesine sunulur.
 • İlgili birim yayın komitesinin olumlu görüş bildirdiği yayınlar, dekanlıklar ve müdürlükler tarafından uygun bulunan talepler, Üniversite Yayın Komisyonuna iletilir.

Madde 10- Dördüncü grup yayınlara ilişkin esaslar: Bu grupta, yukarıdaki kategorilere girmemekle birlikte yayınlanması, üniversite tarafından uygun bulunan yayınlar yer alır. Bunlar, esas olarak özel yayın olacağından, yazar veya yazarlar yayımlanmasını istedikleri eseri Yayın Koordinatörlüğü aracılığıyla Üniversite Yayın Komisyonuna sunarlar. Üniversite Yayın Komisyonu, yayımlaması istenen eseri, konuyla ilgili uzman bir hakeme inceletebilir. Komisyon, hakemin görüşüne veya kendi değerlendirmesine göre eserin yayınlanmasını kabul veya red eder.

YAYIN BAŞVURULARI
Madde 11- Üniversite Yayın Yönetmeliğine göre, Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından yayınlanması istenen eserlerin başvurusu ve incelenmesi istenen SDÜ Yayın Koordinatörlüğünce yürütülür. Koordinatörlük yönergesi ayrıca hazırlanmıştır.


Madde 12- Bu yönerge kurallarına uygun olarak yayınlanmayan ders kitaplarının üzerine "SDÜ Yayınları" yazılamaz.


Madde 13-SDÜ Yayın Komisyonu, TÜBİTAK ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ KURULU' nun bir çalışmanın hazırlanma ve yayımlanma aşamasında etiğe aykırı kabul edilecek davranış tanımlarını benimsemiştir.  Bu davranışlar aşağıda belirtilmiştir;

— Uydurma (Fabrication): Araştırmada bulunmayan verileri üretmek, bunları rapor etmek veya yayımlamak,

— Çarpıtma (Falsification): Değişik sonuç verebilecek şekilde araştırma materyalleri, cihazlar, işlemler ve araştırma kayıtlarında değişiklik yapmak veya sonuçlarını değiştirmek,

— Aşırma (intihal) (Plagiarism): Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini, yazılarını ve şekillerini sahiplerine atıf yapmadan kullanmak,

— Duplikasyon (Duplication): Aynı araştırma sonuçlarını, birden fazla dergiye yayım için göndermek veya yayımlamak,

— Dilimleme (Least Publishable Units): Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalar ayırarak çok sayıda yayın yapmak,

— Desteklenerek yürütülen çalışmaların sonuçlarını içeren sunum ve yayınlarda destek veren kurum veya kuruluş desteğini belirtmemek,

— Araştırma ve makalede ortak araştırıcı ve yazarların yazılı görüş birliği olmadan, araştırmada ve makalede aktif katkısı bulunanların isimlerini çıkartmak veya yazarlıkla bağdaşmayacak katkı nedeniyle yeni yazar(lar) eklemek veya yazar sıralamasını değiştirmek.


VI. YÜRÜTME
Madde 14- Bu yönerge, Süleyman Demirel Üniversitesi Senatosu'nun 08/01/2009 tarih ve 283/6  sayılı Kararı ile yürürlüğe girer.


Madde 15-  Bu yönerge SDÜ Rektörü tarafından yürütülür.