Yazım Klavuzu

 

EK.-1
SDÜ Ders Kitapları Ve Yardımcı Ders Kitapları Yazım Kılavuzu
SDÜ Yönetim Kurulu tarafından basımına karar verilen eserlerin aşağıda belirtilen teknik niteliklere sahip olması gerekmektedir:
a. Eserler bilimsel bir bakış açısıyla oluşturulmuş ve alanında bir boşluğu dolduracak nitelikte özgün olmalıdır.
b. Yazım ve noktalamalar Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu'nun en son baskısına göre yapılmalıdır.
c. Eser Microsoft Word programında dizilmeli, Zengin Metin Biçimi (.rtf) ile kaydedilmelidir.
ç. Eserde kullanılan yazı karakteri Times New Roman, puntosu 11, satır aralığı tek ara şeklinde olmalıdır.
d. Dipnotlardaki karakterler 9 puntolu olmalıdır.
e. Eserin sayfa düzeni aşağıdaki ölçü biçimlerinden biriyle yapılmalıdır:

Büyük eserler için:
Boy
(15,5 cm. x 23,5 cm.)

Kenar boşlukları

Üst        :     5 cm

Alt        :     5 cm

İç         :     3,6 cm

Dış        :      3,6 cm

Cilt Payı  :    1 cm

Üst Bilgi :     4 cm

Alt Bilgi :     4 cm

Küçük boy (13,5 cm. x 20 cm.) eserler için:

Kenar boşlukları
Üst        :           5,8 cm

Alt        :     5,8 cm

İç         :     4,2 cm

Dış        :     4,2 cm

Cilt Payı       :    1 cm

Üst Bilgi :     4,8 cm

Alt Bilgi :     4,8 cm

f.  Sayfa aralarına veya eserin sonuna eklenecek olan (grafik, fotoğraf, harita vb.) şekiller için uygun büyüklükte boşluklar bırakılmalıdır. Resim veya şekil altı yazıları 9 punto olmalıdır.
g. Eserde, Latin alfabesi dışında başka bir alfabeyle (Arap alfabesi, Çin alfabesi vb.) yazılmış bölümler varsa gerekli programlar yoğun disk veya diskette verilmelidir.
h. Eserde kullanılacak çeviri yazı (transkripsiyon) harflerinin fontları da yoğun diskte veya diskte verilmelidir.


ı. Tablolar ve Şekiller: Tabloların numarası ve başlığı bulunmalıdır. Tablo çiziminde dikey çizgiler kullanılmamalıdır. Yatay çizgiler ise sadece tablo içindeki alt başlıkları birbirinden ayırmak için kullanılmalıdır. Tablo numarası üste, tam sola dayalı olarak dik yazılmalı; tablo adı ise tablo numarasının altına, tam sola dayalı, her sözcüğün ilk harfi büyük olmak üzere eğik yazılmalıdır. Şekiller siyah beyaz baskıya uygun hazırlanmalıdır. Şekil numaraları ve adları şeklin hemen altına ortalı şekilde yazılmalıdır. Şekil numarası eğik yazılmalı, nokta ile bitmeli. Hemen yanından sadece ilk harf büyük olmak üzere şekil adı dik yazılmalıdır.


i. Resimler: Yüksek çözünürlüklü baskı kalitesinde taranmış halde olmalıdır. Resim adlandırmalarında, şekil ve çizelgelerdeki kurallara uyulmalıdır. Teknik imkâna sahip yazarlar, şekil, çizelge ve resimleri aynen basılabilecek nitelikte olmak şartı ile metin içindeki yerlerine yerleştirebilirler. Bu imkâna sahip olmayanlar, bunlar için metin içinde aynı boyutta boşluk bırakarak içine şekil, çizelge veya resim numaralarını yazabilirler.


j. Alıntı ve Göndermeler: Alıntılar tırnak içinde verilmelidir. Metin içinde göndermeler, parantez içinde aşağıdaki şekilde yazılmalıdır.
(Uysal 1989), (Uysal 1989: 15).
Birden fazla yazarlı yayınlarda, metin içinde sadece ilk yazarın soyadı ve adı' yazılmalıdır:
(Uysal vd. 2002).
k. Eserin dipnot ve kaynakça gösterme tekniği aşağıda belirtilen biçimde olmalıdır. (Aşağıdaki kuralların dışında oluşturulmuş ve kendi içinde bir birliği bulunan eserler de söz konusu şekliyle kabul edilebilir).
İnternet adreslerinde ise mutlaka kaynağa ulaşma tarihi belirtilmelidir.


l. Kaynaklar: Metnin sonunda, yazarların soyadına göre alfabetik olarak aşağıdaki şekillerden birinde yazılmalıdır. Kaynaklar, bir yazarın birden fazla yayını olması hâlinde, yayımlanış tarihine göre sıralanmalı; bir yazara ait aynı yılda basılmış yayınlar ise (1980a, 1980b) şeklinde gösterilmelidir:
Köprülü, Mehmet Fuat (1961), Azeri Edebiyatının Tekâmülü, İstanbul: MEB Yay.
Shaw, Stanford (1982), Osmanlı İmparatorluğu, Çev. Mehmet Harmancı, İstanbul: Sermet Matbaası.
Timurtaş, F. Kadri (1951), Fatih Devri Şairlerinden Cemalî ve Eserleri, İÜ Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi IV (3): 189-213.
(Yayım ilkelerinin belirlenmesinde Bilig dergisinden yararlanılmıştır.)