Yayın Koordinatörlük Yönergesi

 

 

SDÜ
YAYIN KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA İLKELERİ VE YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam:
Madde1-

 • Yükseköğretim Kurumunun 2547 sayılı kanununun 14. maddesi uyarınca Üniversite tarafından yayımlanacak eserlerle ilgili başvuruların kabul edilmesi, eserlerin ilk değerlendirmelerinin yapılması, bilimsel ve etik açıdan eserlerin son değerlendirilmesini yapacak hakemlerin belirlenmesi, SDÜ Ders Kitapları Ve Yardımcı Ders Kitapları Yazım Kılavuzunun tespiti, hakem değerlendirme formunun düzenlenmesi, eser dağıtımı konusunda başka yayınevleriyle ilişkilerin düzenlenmesi gibi konularda Üniversite Yayın Komisyonuna yardımcı olmak üzere kurulmuştur.
 • Bu yönerge, SDÜ Yayın Yönergesine uygun olarak hazırlanmıştır.

Madde2-Yayın Koordinatörlüğü, SDÜ Yayın Komisyonu'na bağlı olarak çalışan ve Üniversite içindeki her türlü yayın faaliyetiyle ilgili başvuru birimidir. Bu birime bağlı olarak Yayın İnceleme Komitesi de bulunmaktadır.


Yasal Dayanak:
Madde3-Bu yönerge Yükseköğretim Kurumunun 2547 sayılı kanununun 14.maddesi uyarınca hazırlanmıştır.
Tanımlar


Madde4-
Üniversite: Süleyman Demirel Üniversitesi'ni,

Senato: SDÜ Senatosu'nu,

Rektör: Süleyman Demirel Üniversitesi'nin Rektörünü tanımlamaktadır.                                                    

 

İKİNCİ BÖLÜM
Koordinatörlük
Yayın Koordinatörlüğü, bir Rektör Yardımcısı gözetiminde üç öğretim üyesi ve bir yürütücü sekreterden oluşur.
Görevler
Madde6-

 • İlk aşama yayın incelemesini Yayım Komitesi aracılığıyla yapmak,
 • Basılması teklif edilen eserin konusuna bağlı olarak üç kişiden oluşan yayın hakemlerini belirleyerek Yayın Komisyonu'na sunmak, hakemlerle ilgili iletişimi ve yazışmaları sağlamak,
 • Hakemlerin eserle ilgili öneri ve düzeltmelerinin yazar veya yazarlar tarafından dikkate alınmasını sağlamak,
 • Eser başvurularının kabulü için gerekli başvuru formlarının hazırlayıp ilan etmek,
 • SDÜ Ders Kitapları ve Yardımcı Ders Kitapları Yazım Kılavuzu hazırlayıp ilan etmek,
 • Telif ücretlerinin üniversiteler yayın yönetmeliğinin 7.maddesine göre belirlemek.

Madde7-
Yayın Koordinatörlüğüyle beraber çalışan Yayın İnceleme Komitesi aşağıdaki görevleri yerine getirir:

 • Eserin nitelik ve öğrenim ihtiyaçları açısından üniversite yayını olup olamayacağı konusunda, birimlerin ve hakemlerin görüşlerini dikkate alarak öneri oluşturmak,
 • Başka üniversitelerdeki veya üniversite dışındaki kişiler tarafından hazırlanmış kitapların basılıp basılamayacağı konusunda görüş ve öneri oluşturmak.

*Yayın koordinatörlüğü eserin ilk incelemesi için başka bir öğretim üyesini Yayın İnceleme Komitesi'ne dâhil edebilir.

Madde8- Yayın inceleme komitesi, koordinatör ve altı öğretim üyesinden oluşur.


Madde9-
Yayın Başvurusu

 • Üniversite Yayın Yönetmeliğine göre Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından yayınlanması istenen ders kitapları, ders notları ve yardımcı ders kitaplarının yazarları görevli bulundukları bölüm başkanlarına veya müdürlüklerine dilekçeyle başvururlar. Bu başvurulara, ilgisine göre Dekanlık, Enstitü veya Yüksekokul Müdürlüğüne iletilmek üzere, Yayın Sunuş Formu, yayınlanması istenen eserin 3 adet ciltlenmiş çıktısı ve CD'si eklenir. Öğretim görevlileri, okutmanlar ile öğretim yardımcılarının tek başlarına hazırladıkları eserlerin yayınlanması hususunda Bölüm Başkanlarının görüşü de sunuş belgesine eklenir.
 • Dekanlık, Enstitü veya Yüksekokul Müdürlüğü yayınlanacak eserle ilgili dosyayı Yayın Koordinatörlüğü'ne gönderir.
 • Yayın Koordinatörlüğü, Yayın İnceleme Komitesi'ne eserin şeklen ilk incelemesini yaptırır ve yayın hakemlerini belirleyerek Üniversite Yayın Komisyonuna sunar.

Madde10-  Ek1'de SDÜ ders kitapları ve yardımcı ders kitapları yazım kılavuzu, Ek2'de başvuru öneri formu ile başvuru işlem akış şeması ve Ek32te hakem değerlendirme formu verilmiştir.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme
Yürürlük
Madde11- Bu yönerge hükümleri Üniversite Senatosunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Madde12- SDÜ Yayın Koordinatörlüğü ve Yayın İnceleme Komitesi Üyeleri Rektör tarafından görevlendirilen bir rektör yardımcısı başkanlığında üniversite öğretim üyeleri arsından Üniversite Senatosu tarafından seçilir.
Madde13- Üyelerin görev süresi 3 yıldır. Görev süresi biten üye yeniden atanabilir.

Yürütme
Madde14- Bu yönerge hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür.